Ekstraordinært årsmøte torsdag 26. november 2015

Nes Rideklubb innkaller til ekstraordinært årsmøte i kafeteriaen på Nes Ridesenter 26. november klokken 19.00.

Etter samtaler med OARK og Akershus Idrettskrets anbefaler Nes Idrettsråd at forslaget fra mindretallet i valgkomiteen også legges ut sammen med øvrige årsmøtepapirer. Grunnen til dette er at de antar allerede nå at det vil bli stemt over begge forslag på det ekstraordinære årsmøtet, og de mener at det derfor kan være en fordel om valgkomiteen også utdyper bakgrunnen for sine forslag på kandidater, og ikke bare oppgir navnene på kandidatene.

Valgkomiteen har derfor blitt oppfordret av Nes Idrettsråd til å argumentere og utdype sitt forslag og sine kandidater i forkant av valget i årsmøtet ved å legge ut dette i forkant slik at medlemmene har mulighet til å stille best mulig forberedt.

Nedenfor finner du derfor to forslag fra valgkomiteen, samt regnskapstall.
Per 23.11.15 er det mottatt utdypning og argumentasjon for begge forslagene fra valgkomiteen.

  Årsmøte

  Nes Rideklubb avholder årsmøte

  tirsdag 29. mars 2016 kl. 19.00

  i kafeteriaen på Nes Ridesenter.

  Vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes tatt opp på møtet må være styret i hende senest 13. mars. Ønskes sakspapirer tilsendt, send en e-post til:


  Til medlemmer i Nes Rideklubb
  Årnes 15.03.2016
  Sakliste til årsmøtet 2016

  Årsmøtet avholdes den 29.mars 2016 kl.19.00 i kafeterian på ridesenteret
  Under følger saklisten for årsmøtet.
  Årsmøtet skal:
  1.Godkjenne de stemmeberettigete.
  2. Godkjenne innkallingen og saklisten
  3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
  5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
  6. Behandle forslag.
  a) forslag til vedtektsendring: Ridesenteret i Nes skal drives som en selvfinansierende bedrift, der all aktivitet i rideskole og oppstalling skal være økonomisk bærekraftig.
  b) Forslag om å bygge hall på den gamle utebanen.
  c) Forslag om å bygge tak over kiosken.

  7. Fastsette medlemskontingent.
  8. Vedta idrettslagets budsjett.
  9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
  10. Foreta følgende valg:
  a)Leder og nestleder
  b)Øvrige styremedlemmer (4) og varamedlemmer (2)
  c)To revisorer
  d)Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  e)Valgkomité med leder, fire medlemmer og to varamedlem  Alle medlemmer av dagens styre tar gjenvalg, bortsett fra Barbro Kathrine Magnetun og Hege Lunde.

  Valgkomiteen har følgende forslag til kandidater i styret:

  Styremedlem - Camilla Hoel Skjønhaug
  Vara - Vibeke Ovlien
  Revisorer - Ellen Tove Gunleiksen og Hanne Therese Aasum


  Med vennlig hilsen
  styret i Nes Rideklubb

  Innkalling til ekstraordinært årsmøte 20 april 2016

  Klokken 19.00 i kafeteriaen på Nes Ridesenter.

  Saksliste:

  1. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

  2. Behandle idrettslagets budsjett 2016

  3. Fastsette idrettslagets kontigent


  Relevante dokumenter finner du under