LOVER FOR NES RIDEKLUBB
STIFTET 1969
Siste endring vedtatt den 5.april 2005

Godkjent av Akershus Idrettskrets med delegert myndighet fra NIF
(jfr. NIF’s lov §2-2)- j.nr 1637 15.september 2005.


§1
Formål.
Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og ved samarbeid og kameratskap å fremme interessen for ridesporten og hesteinteressen i det hele.


§2
Laget er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Oslo og Akershus Idrettskrets og Norges Rytterforbund.

Idrettslaget hører hjemme i Nes Kommune, og er medlem av Nes Idrettsråd. Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 12, 13 og 14 gjelder idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.


§3
Medlemmer.
Alle som lover å overholde lagets og overordnedes idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. Ved innmelding oppgis alder og bopel og om søkeren før har vært eller er medlem av lag tilsluttet Norges Idrettsforbund.

Alle medlemmer bør bidra til klubbens virksomhet og videre utvikling.
For øvrig plikter ethvert medlem å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledds og medlemmers, samt lagets lover og bestemmelser.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.
Opptak av nytt medlem skal straks førs inn i medlemsprotokollen.

Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig, eller når et flertall av klubbens medlemmer forlanger det.


§4
Stemmerett og valgbarhet.
For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov 2-9.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter og kan av styret strykes som medlem av laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet, ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side.

Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i laget, er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget kan derimot velges som representant ti ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.


§5
Kontingent.
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis og forfaller til betaling innen 20. februar hvert år. Størrelsen fastsettes av årsmøtet.


Medlemskapet fortsetter automatisk inntil skriftlig melding er sendt styret. Opphør av medlemskap vil da gjelde fra og med 1. januar i nytt år.


§6
Tillitsvalgte.
Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste.
Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av lagets budsjett og regnskap.


§7
Habilitet.
For lagets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIF’s habilitetsregler, jfr. NIF’s lov § 2 – 7.


§8
Straffesaker.
For alle straffesaker gjelder NIF’s lov kapittel 11 og 12 (NIF’s Straffebestemmelser).


§9
Årsmøte.
Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, derunder utvalgenes årsberetninger, må være sendt til styret senest 3 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmer senest 2 uker før årsmøtet.

Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltagelse. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest 2 uker før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.


§10
Ledelse av Årsmøtet.
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke være medlem av laget.


§11
Stemmegivning på Årsmøtet.
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Ingen representant har mer enn en stemme.

Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.
Hvis det skal være skriftlig valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, teller ikke og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.


§12
Årsmøtets oppgaver.
Årsmøtet skal:
01. Årsmøtet skal fastsette stemmetall.
02. Valg av to representanter til å telle og kontrollere stemmetall.
03. Valg av to personer til å underskrive protokollen.
04. Valg av referent.
05. Godkjennelse av innkallelsen.
06. Godkjennelse av dagsorden.
07. Behandle lagets årsmelding.
08. Behandle lagets regnskap i revidert stand.
09. Behandle innkomne forslag.
10. Fastsette kontingent.
11. Vedta lagets budsjett.
12. Bestemme lagets organisasjon (jfr. § 15.)
13. Velge følgende tillitsmenn:
a. Styre, bestående av: Styreleder, Økonomiansvarlig, Informasjonsansvarlig (sekretær), 3 styremedlemmer samt minimum 1 varamedlem (jfr. fotnote 13 i Basis-lovnorm for idrettslag). Årsmøtet velger styrets nestleder fra en av de valgte styremedlemmer.
b. Valg av 2 revisorer.
c. Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet.
d. Valgkomité på minimum 5 personer.
Alle personer som velges inn i styre, eller som gruppeledere, velges for 2 år av gangen.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen i idrettslaget, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. I grupper, utvalg, råd mv som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Valgene skjer etter bestemmelsene i NIF’s lov 2-11.


(Fotnote 13: Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven,
minimum 1 styremedlem og 1 varamedlem. Det er ikke noe i veien for at styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver)

§13
Ekstraordinære årsmøter.
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmer krever det.

Det innkalles på samme måte som ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.


§14
Styret.
Laget ledes av styret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret skal:
1. Iverksette årsmøtets og overordende idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4. Representere laget utad.
5. Etter evne søke å løse klubbens oppgaver, jfr. § 1, ved treningsvirksomhet, stevneopplegg og på annen måte ivareta klubbens og medlemmenes interesse. Styret skal holde møte når formannen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksfør når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flrertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. Over styrets møter føres protokoll

Styrets arbeide.
1. Formannen har den daglige ledelsen av klubben, og skal påse at klubben blir drevet i henhold til gjeldene lover og instrukser. Videre skal formannen lede styrets forhandlinger og klubbens møter hvis ikke annet er fastsatt.
2. Nestformannen fungerer som formann under dennes fravær.
3. Informasjonsansvarlig = styrets sekretær skal føre protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og årsmøtet. Han/hun skal i samråd med formannen føre klubbens korrespondanse. Han/hun skal dessuten være klubbens arkivar.
4. Kassereren plikter å sette seg inn i de for idrettens til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser og føre regnskap og medlemsfortegnelse i samsvar med disse. Styret bestemmer hvor stort beløp kassereren til enhver tid kan ha i kassen.
5. Se § 12 pkt. 8. Revisorenene skal gjennomgå regnskapene i samsvar med idrettens revisjonsbestemmelser. Kasse og bank forelegges styret kvartalsvis. Enhver revisjon og kontroll føres inn i styreprotokollen med nødvendige merknader.


§15
Grupper/avdelinger.
Idrettslaget skal ha valgkomitè som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i idrettslaget, etter innstilling fra styret, og har som oppdrag å legge frem innstillingen på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet.

Laget kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Styret bestemmer opprettelsen av faggrupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

For avdelingers/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget. Avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse.


§16
Lovendring.
Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Lovendringer må godkjennes av idrettstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent. § 17 kan ikke endres.

Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov.

Lovendring gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for idrettslaget, trer i kraft umiddelbart.


§17
Oppløsning.
Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 16.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget, tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettskretsstyret.

Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF. Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven.


-------- Vedtekter for Nes Rideklubb --------
Vedtatt 5. april 2005